blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Franeker
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Franeker Accountants

AVM Accountants
Hertog van Saxenlaan 80
8802PP  FRANEKER
0517-394370

Er zijn administratiekantoren gevonden in Franeker Administratiekantoren

Luik
C F Engelhardstraat 63
8802XV  FRANEKER
0517-394082

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Franeker Antiekwinkels

Feenstra Antiek
Harlingerweg 45
8801PA  FRANEKER
0517-392323

Er zijn apotheken gevonden in Franeker Apotheken

Post B.V.
Voorstraat 44
8801LD  FRANEKER
0517-395341

Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Franeker Assurantietussenpersonen

Froonacker B.V.
A Maria v Schurmansngl 55
8801JR  FRANEKER
0517-399999

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Franeker Automatiseringsbureaus

Prespa
Jupiterbaan 3
8802BB  FRANEKER

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Franeker Autoplaatwerk-spuiterijen

Kuperus Autoschade B.V.
Tuinen 47
8801VX  FRANEKER
0517-390376

Er zijn autoreparateurs gevonden in Franeker Autoreparateurs

Pol B.V.
Voorstraat 46-48
8801LD  FRANEKER
0517-392266

Er zijn autowasserijen gevonden in Franeker Autowasserijen

Autowascentrum A. Dijkstra B.V.
Edisonstraat 11
8801PN  FRANEKER
0517-392600

Er zijn banken gevonden in Franeker Banken

CoŲperatieve Rabobank Leeuwarden-NW Friesland UA
Eise Eisingastraat 5
8801KE  FRANEKER
0517-494949

Er zijn basisscholen gevonden in Franeker Basisscholen

St Radius Openbaar Onderwijs Franekeradeel
Noorderbolwerk 1
8801KK  FRANEKER
0517-390232

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden

Er zijn binnenvaart gevonden in Franeker Binnenvaart

Tjalling Hoekstra
Parallelweg 9
8801JM  FRANEKER
0517-396094

Er zijn bloemisten gevonden in Franeker Bloemisten

Witte Bloem
Dijkstraat 14
8801LV  FRANEKER
0517-393707

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Franeker Boekenuitgeverijen

Kaldadel
Dijkstraat 13
8801LR  FRANEKER

Er zijn bouwmarkten gevonden in Franeker Bouwmarkten

Hoekstra Bouwmarkt Franeker V.O.F.
Titia Bogardastraat 8
8801GD  FRANEKER
0517-394361

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Franeker Bouwspecialisten

Frythermo
Van Harinxmaweg 5-A
8801AV  FRANEKER
0517-384340

Er zijn bruingoedwinkels gevonden in Franeker Bruingoedwinkels

Ep:Electronic Partner-eig. Jan Eising
Noord 68-70
8801KS  FRANEKER
0517-392525

Er zijn cafes gevonden in Franeker Cafes

Pťpť Snackservice
Voorstraat 78
8801LE  FRANEKER
0517-397828

Er zijn cateraars gevonden in Franeker Cateraars

JMK Horeca Service & Organisatie
Van Harinxmaweg 1A
8801AV  FRANEKER

Er zijn computerwinkels gevonden in Franeker Computerwinkels

PC Solutions
Dijkstraat 54-A
8801LW  FRANEKER
0517-469282

Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Franeker Dakdekkers-dakconstructeurs

Harry Vijver
Klaas Kuikenstraat 7
8802VB  FRANEKER
0517-392297

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Franeker Dierenwinkels

Korenaar
Zilverstraat 58
8801KC  FRANEKER
0517-392203

Discos
Er zijn geen discos gevonden

Er zijn drankwinkels gevonden in Franeker Drankwinkels

Mitra Souverein
Voorstraat 56
8801LE  FRANEKER
0517-392079

Er zijn dumpzaken gevonden in Franeker Dumpzaken

Bouwer
Severander 24
8802DJ  FRANEKER

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Franeker Economisch-adviesbureaus

Schans Consultancy
Cammingastraat 69
8802ZK  FRANEKER
0517-382684

Er zijn fietswinkels gevonden in Franeker Fietswinkels

Jong Tweewielers Franeker
Voorstraat 50
8801LD  FRANEKER
0517-392768

Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Franeker Fotografen

Photography Joost van de Brug
Dijkstraat 42
8801LW  FRANEKER

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Franeker Fotografiewinkels

Combi Hommema
Zilverstraat 1
8801KA  FRANEKER
0517-392374

Er zijn fysiotherapeuten gevonden in Franeker Fysiotherapeuten

Boabob Stoelmassages
Junobaan 14
8802BN  FRANEKER
0517-382057

Er zijn glazenwassers gevonden in Franeker Glazenwassers

PSK Dienstverlening
Jan Piebengastrjitte 40
8802CE  FRANEKER

Er zijn goederenvervoer gevonden in Franeker Goederenvervoer

Wal Handel en Transport
Godsacker 9
8801LM  FRANEKER
0517-397472

Er zijn grondverzetters gevonden in Franeker Grondverzetters

Grondverzet en Kraanverhuur Sijtsma
Salverderweg 63
8801PT  FRANEKER

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden

Er zijn horloge-reparateurs gevonden in Franeker Horloge-reparateurs

Femia Jongstra goud- en zilversmid
A Maria v Schurmansngl 21
8801JP  FRANEKER
0517-394742

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Franeker Hotelrestaurants

Stadsherberg
Oud Kaatsveld 8
8801AB  FRANEKER
0517-392686

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Franeker Hoveniersbedrijven

Durk Hoveniers
Lambertus Doniastraat 2
8801HD  FRANEKER
0517-396896

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Franeker Interieurbouwers

Oscar Yachtbuilding
Froonacker 33
8801KD  FRANEKER

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Franeker Jachthavens

Franeker Watersport Vereniging
Frisia 11
8801PP  FRANEKER

Er zijn juweliers gevonden in Franeker Juweliers

Kramer B.V.
Voorstraat 1
8801KZ  FRANEKER
0517-394541

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Franeker Kampeerterreinen

Recreatiepark Bloemketerp B.V.
Burg J Dijkstraweg 3
8800AA  FRANEKER
0517-395099

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Franeker Keukenspecialisten

Mulder Decor
Noord 38
8801KP  FRANEKER
0517-392901

Er zijn kinderopvang gevonden in Franeker Kinderopvang

Peuterspeelzalen Franekeradeel
Heerengracht 9
8801MC  FRANEKER
0517383855

Er zijn klusbedrijven gevonden in Franeker Klusbedrijven

Profab Montage- en Timmerbedrijf
Marten Oostwoudstraat 1-C
8801GB  FRANEKER
058-2553044

Er zijn koeriers gevonden in Franeker Koeriers

D.L.C. Sneldistributie B.V.
Kamstrastraat 39
8801VK  FRANEKER
0517-395780

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Franeker Lasbedrijven

Erik de Jong
Van Harinxmaweg 6
8801AV  FRANEKER
0517-393245

Er zijn loodgieters gevonden in Franeker Loodgieters

Ledamij
Edisonstraat 26
8801PN  FRANEKER
0517-382844

Er zijn makelaars gevonden in Franeker Makelaars

Stegenga Makelaars Franeker B.V.
Voorstraat 58
8801LE  Franeker
0517-383737

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden

Er zijn massagesalons-afslankstudios gevonden in Franeker Massagesalons-afslankstudios

RI-Line
Marten Oostwoudstraat 39
8801GC  FRANEKER
0517-396162

Metselaars
Er zijn geen metselaars gevonden

Er zijn meubelmakers gevonden in Franeker Meubelmakers

Kasta Meubelen B.V.
Edisonstraat 14
8801PN  FRANEKER
0517-397845

Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden

Er zijn meubelzaken gevonden in Franeker Meubelzaken

Laan Classique
Stationsweg 3
8801JL  FRANEKER
0517-393631

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Franeker Notarissen

Notariskantoor De Jong
Voorstraat 41
8801LA  FRANEKER
0517-395325

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Franeker Opinieonderzoekers

Bijlsma
Edisonstraat 14
8801PN  FRANEKER
0517-397845

Er zijn opticiens gevonden in Franeker Opticiens

Klaas Banga Brillen
Dijkstraat 8
8801LV  FRANEKER
0517-396322

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Franeker Organisatie-adviesbureaus

Orca
Laene 17
8801VN  FRANEKER

Er zijn parfumerie gevonden in Franeker Parfumerie

Parfumerieshop
Lycklamastraat 15
8801BB  FRANEKER
0517-391588

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Franeker Participatiemaatschappijen

Lodewijks Mode voor Dames Beheer
Voorstraat 34
8801LD  FRANEKER
0517-392275

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Franeker Passagiersvaart-veerdiensten

Wisse Waterproducten
Oostelijke Industrieweg 25
8801JW  FRANEKER

Pensions
Er zijn geen pensions gevonden

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Franeker Postorderbedrijven

ModelCarMania
Galjoen 32
8802NG  FRANEKER
0517-397075

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Franeker Projectontwikkelaars

Wenje
Kleijenburg 2
8801KN  FRANEKER
0517-380518

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Franeker Rechtskundig-adviesbureaus

Jong
Tzummerweg 18
8801PX  FRANEKER
0517-391846

Er zijn reclamebureaus gevonden in Franeker Reclamebureaus

Bey Concept Design and Advertising
Breedeplaats 3
8801LZ  FRANEKER
0517-390706

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Franeker Reisbemiddelaars

Franeker B.V.
Eise Eisingastraat 8
8801KE  FRANEKER
0517-384400

Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Franeker Religieuze-organisaties

Frysk Oekumenysk Wurkferban Hjelbeam
Prof J Bogermanstraat 32
8801HB  FRANEKER

Er zijn rijscholen gevonden in Franeker Rijscholen

Harst
Frisia 42
8801PP  FRANEKER
0517-390500

Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Franeker Schilders

Roosma
Zevenhuizen 12
8801AW  FRANEKER
0517-393133

Er zijn schoenreparatie gevonden in Franeker Schoenreparatie

Leo Versteeg
Zilverstraat 15
8801KA  FRANEKER
0517-394332

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Franeker Schoonmaakbedrijven

Buwalda Multiservice V.O.F.
Marconistraat 3
8801PM  FRANEKER
0517-395704

Er zijn sloopbedrijven gevonden in Franeker Sloopbedrijven

Haarsma Sloopwerken B.V.
Oostelijke Industrieweg 64-66
8801JW  FRANEKER
0517-415229

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Franeker Sociaal-cultureel-werk

Andromeda Groep Scouting Franeker
Jan Stapertlaan 12
8801JT  FRANEKER

Er zijn software-consultants gevonden in Franeker Software-consultants

Towerbridge
Osingastraat 1
8801AH  FRANEKER

Er zijn software-producenten gevonden in Franeker Software-producenten

Drenth Software
Jhr A F d S Lohmanstr 38
8802RH  FRANEKER
0517-390907

Er zijn speciaal-basisonderwijs gevonden in Franeker Speciaal-basisonderwijs

St Radius Openbaar Onderwijs Franekeradeel
Burg Juckemastraat 17
8801GK  FRANEKER
0517-392655

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Franeker Speelgoedwinkels

Intertoys Franeker B.V.
Dijkstraat 32-38
8801LW  FRANEKER
0517-397648

Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Franeker Stedebouwkundig-adviesbureaus

Arte Giardino
Ulbe van Houtenplein 6
8802GB  FRANEKER
0517-392466

Er zijn stratenmakers gevonden in Franeker Stratenmakers

Heide
Mr G Schotstraat 5
8801GG  FRANEKER
0517-395942

Er zijn stukadoren gevonden in Franeker Stukadoren

Stucses
Heerengracht 60
8801MD  FRANEKER

Er zijn tabakswinkels gevonden in Franeker Tabakswinkels

Haitsma Primera B.V.
Voorstraat 12
8801LC  FRANEKER
0517-392164

Er zijn tandartsen gevonden in Franeker Tandartsen

Aquadent B.V.
Voorstraat 38
8801LD  FRANEKER
0517-394433

Er zijn tandtechnische-bedrijven gevonden in Franeker Tandtechnische-bedrijven

Praktijk-P. den Breejen
Eise Eisingastraat 22
8801KG  FRANEKER
0517-393500

Er zijn taxibedrijven gevonden in Franeker Taxibedrijven

Kooistra
Harlingerweg 79
8801PB  FRANEKER
0517-390440

Tegelzetters
Er zijn geen tegelzetters gevonden

Er zijn telecomwinkels gevonden in Franeker Telecomwinkels

Thalia TeleCom h.o.d.n. The Phone House
Voorstraat 51
8801LA  FRANEKER
0515-850875

Er zijn textiel-winkels gevonden in Franeker Textiel-winkels

Dijkstra Woninginrichting
noord 4106
8801KS  FRANEKER
0517-392954

Er zijn thuiszorg gevonden in Franeker Thuiszorg

Sprong Begeleiding & Advies
Schoener 36
8802NN  FRANEKER

Er zijn timmermannen gevonden in Franeker Timmermannen

Westra
Hottingastraat 4
8801EZ  FRANEKER

Er zijn transporteurs gevonden in Franeker Transporteurs

Damsma
Jan Dirksstraat 1
8801TX  FRANEKER
0517-392738

Er zijn tuincentra gevonden in Franeker Tuincentra

Heitman
Tuinen 55
8801VX  FRANEKER
0517-393186

Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Franeker Uitvaartverzorgers

Uitvaartvereniging Dongjum en omstreken
Sexbierumerweg 4
8802PK  FRANEKER

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Franeker Uitzendbureaus

Uitzendorganisatie Franeker B.V.
Edisonstraat 23B
8801PN  FRANEKER
0517-391179

Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Franeker Verhuur-personenautos

Bas Autoverhuur
Voltastraat 7
8801PL  FRANEKER
0517-395881

Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden

Er zijn videotheken gevonden in Franeker Videotheken

Franeker-V.O.F. Kuhlman
Dijkstraat 45
8801LS  FRANEKER
0517-397477

Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Franeker Webdesigners

ISNET
Vijverstraat 16
8801TT  FRANEKER
0517-390400

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Franeker Woningbouwverenigingen

Optimaal Huren.Kopen.Wonen
James Wattstraat 6
8801PK  FRANEKER
0517-239739

Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Franeker Zitmeubel-makers

Bijlsma
Edisonstraat 14
8801PN  FRANEKER
0517-397845

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid